Jaarvergadering 24 maart

Het bestuur nodigt alle leden uit tot deelname aan de jaarvergadering welke zal worden gehouden op vrijdag 24 maart 2017  in het verenigingsgebouw op het volks­tuincomplex Cijnsruwe 30  6218XC Maastricht.

Aanvang vergadering 20.00 uur precies.

Deze jaarvergadering is uitsluitend voor leden, volgens artikel 4 lid 1 van de statuten.

GELIEVE OP TIJD AANWEZIG TE ZIJN

Vragen welke u op deze vergadering wenst te stellen, maar die enig overleg nodig hebben binnen het bestuur, gaarne schriftelijk indienen vóór 4 maart 2017 bij het secretariaat op bovenvermeld postadres.
Volgens het huishoudelijk reglement artikel 1 lid 1 zijn aftredend de bestuursleden;
1e secretaris Lexis herkiesbaar
2epenningmeester Engelen herkiesbaar

Namens het bestuur wordt dhr. Armand Vliegen kandidaat gesteld voor de vacature van voorzitter.
Interim-voorzitter Bert Daemen treedt af en is niet meer herkiesbaar voor een bestuursfunctie.
Voor het bestuur is een vacature.

Volgens het huishoudelijk reglement artikel 16 lid 2 is aftredend het terreincommissielid;
Dhr. Miesen W. Herkiesbaar

Volgens het huishoudelijk reglement artikel 18 lid 3 is aftredend
als beroepscommissielid;
De heren Knols en Bartelet zijn aftredend en herkiesbaar.
voor de beroepscommissie is 1 vacature voor reserve lid.

Volgens het huishoudelijk reglement artikel 14 lid 2 zijn aftredend
de kascontrolecommissieleden;
De heren Crolla en Bosch en mevr. Bohrer en zijn niet herkiesbaar
in het zelfde verenigingsjaar. [ art. 14 lid 3 H.H.R.]
Voor de kascontrolecommissie zijn 3 vacatures.

Kandidaatstellingen voor voorzitter, bestuur, terreincommissie,
beroepscommissie en kascontrolecommissie gaarne schriftelijk
indienen voor 1 maart 2017.

Agenda.
1. Opening vergadering.
2. Mededelingen.
4. Ingekomen stukken.
5. Behandeling notulen 18 maart 2016,( reeds in uw bezit)
6. Jaarverslag secretaris
7. Jaarverslag penningmeester.
8. Verslag kascontrolecommissie.
9. Vaststellen contributie 2018.
10. Pacht 2018.
11. Begroting 2017.
12. Benoeming stemcommissie.
13. Verkiezing beroepscommissie.
14. Verkiezing terreincommissie.
15. Verkiezing kascontrole commissie.
16. Beleid bestuur.
17. verkiezing bestuursleden.
18. Verkiezing voorzitter.
19. Ontbinding stemcommissie.
20. Rondvraag.
21. Sluiting vergadering.
Pauze zal op een gunstig tijdstip worden ingelast.
Hopende ook u op deze vergadering te mogen begroeten, tekent
namens het bestuur,
J.J.Lexis – secretaris

Geef een antwoord