Statuten

STATUTEN

Goedgekeurd te Maastricht 21 maart 1997

 

Heden, zestien januari negentienhonderd zevenennegentig,

verschenen voor mij, Mr. Ludovicus Willibrordus Servatius van de Weijer, notaris ter standplaats Maastricht:

  1. de heer Herman van Eck, geboren te Hoensbroek, thans gemeente Heerlen, op negentien  augustus negentienhonderd vijfendertig (identiteitsbewijs: paspoortnummer N******), zonder beroep, wonende te 6218 GV Maastricht, Pergamijndonk 16, gehuwd;
  2. de heer Josephus Johannes Lexis, geboren te Maastricht op negen juni negentienhonderd drieënveertig (identiteitsbewijs: paspoort nummer X******), zonder beroep, wonende te 6218 ST Maastricht, Bunderruwe 51, gehuwd;
  3. de heer Martinus Leonardus von Berg, geboren te Maastricht op dertig november negentienhonderd zevenenveertig (identiteitsbewijs: paspoortnummer C******), beambte, wonende te 6213 JL Maastricht, Montenaker bank 30, gehuwd;

 

volgens hun verklaring te deze handelende in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter, eerste secretaris en eerste penningmeester van het bestuur van de vereniging genaamd: Volkstuindersvereniging “Maastricht” en als zodanig deze vereniging conform artikel 12 lid 6 juncto artikel 11 lid 1 harer statuten rechtsgeldig vertegenwoordigende.

De komparanten onder 1, 2 en 3 genoemd, allen handelende als gemeld, verklaarden bij deze ter uitvoering van het op dertien december negentienhonderd zesennegentig met inachtname van artikel 19 der statuten genomen besluit van de algemene vergadering de statuten van de vereniging in dier voege te wijzigen dat zij met ingang van heden luiden als volgt:

 

Artikel 1

NAAM EN ZETEL

De vereniging is genaamd: Volkstuindersvereniging    “Maastricht”,

verder te noemen “de vereniging”.

Zij is gevestigd te Maastricht.

 

Artikel 2
DUUR
1. De vereniging is opgericht op zes april negentienhonderd tweeënzeventig en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het verenigingsjaar valt samen met het boekjaar en loopt van een januari tot en met eenendertig december.

Artikel 3
DOEL
1. De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van het amateurtuinieren in de ruimste zin van het woord.
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het exploiteren van tuincomplexen, die zodanig zijn ingericht dat
zij een permanent karakter dragen;
b. het houden van cursussen, lezingen en dergelijke op het gebied van het kweken van groenten, fruit, planten en bloemen;

c. het uitgeven en/of verspreiden van geschriften, die tot het doel
bevorderlijk zijn;
d. het houden van tentoonstellingen en keuringen van door de leden ge- kweekte groenten, fruit, planten en bloemen;
e. het houden van terreinkeuringen en tentoonstellingen;
f. alle andere wettig geoorloofde middelen, die tot het doel van de
vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

Artikel 4
SOORTEN LIDMAATSCHAP
1. De vereniging kent:
a. gewone leden;
b. verspreide leden;
c. ereleden;
d. leden van verdienste.
2. Waar in deze statuten wordt gesproken van leden of lid wordt/worden
daaronder verstaan de gewone leden, de verspreide leden en de leden van
verdienste.
3. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden
zijn opgenomen.

Artikel 5
GEWONE LEDEN
1. Gewone leden van de vereniging zijn uitsluitend natuurlijke personen van achttien jaar en ouder, die zich als lid van de vereniging hebben aangemeld en huurder zijn van een tuin.
2. Het bestuur beslist over de toelating van een gewoon lid.
3. Bij niet-toelating kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
4. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal een jaar.

Artikel 6
VERSPREIDE LEDEN
1. Verspreide leden zijn natuurlijke personen, die wegens omstandigheden
geen tuin meer wensen, doch wel lid van de vereniging wensen te blijven.
2. Het bestuur beslist over de toelating van een gewoon lid als verspreid lid.
3. Bij niet-toelating kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

Artikel 7
ERELEDEN
1. Ereleden zijn niet-leden die wegens uitzonderlijke verdiensten voor de
vereniging, op voordracht van het bestuur door de algemene vergadering als
zodanig zijn benoemd.

2. Zij zijn vrijgesteld van de betaling van contributie.
3. Zij hebben toegang tot de algemene ledenvergadering, kunnen daar het woord voeren,
maar hebben geen stemrecht.

Artikel 8
LEDEN VAN VERDIENSTE
Leden van verdienste zijn leden die wegens uitzonderlijke verdiensten voor de vereniging, op voordracht van het bestuur door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd.

Artikel 9
LIDMAATSCHAP
Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang.

Artikel 10
EINDE LIDMAATSCHAP
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzeg- ging mogelijk:
a. indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden
zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend
is geworden of medegedeeld tenzij het betreft een wijziging van de
geldelijke rechten en verplichtingen;
c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot
opzegging van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het
lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.
3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts
geschieden tegen het einde van een boekjaar. De opzegging geschiedt door
het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn
van tenminste vier weken. Opzegging van het lidmaatschap door de
vereniging kan slechts plaatsvinden wanneer redelijkerwijs van de
vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap
door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer
een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de
vereniging handelt, zoals onder meer in het geval dat, ondanks
betalingsherinnering, de jaarlijkse bijdrage niet of niet tijdig wordt betaald
of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten
spoedigste van het besluit, met opgave van redenen in kennis stelt.
De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de
kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
De algemene vergadering kan slechts tot ontzetting besluiten door een daar
toe strekkend besluit, genomen met een meerderheid van ten minste twee/
derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft
desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lidverschuldigd.
Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of
besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze
benadeelt, schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van
maximaal zes (6) maanden. Tegen de schorsing is beroep mogelijk bij de
algemene vergadering. Het in lid 4 bepaalde aangaande “beroep” is van
overeenkomstige toepassing.

Artikel 11
VERMOGEN EN JAARLIJKSE BIJDRAGEN
1. Het vermogen der vereniging bestaat uit:
contributies, renten, donaties, erfstellingen, legaten, schenkingen, inleggelden,
baten afkomstig uit grondverhuur, subsidies en andere baten.
2. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door
de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in ca-
tegorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
De gewone leden zijn tevens gehouden tot het betalen van tuinhuur,
waarvan de hoogte jaarlijks door de algemene vergadering zal worden
vastgesteld.
3. Het bestuur is bevoegd te zijner beoordeling in bijzondere omstandigheden gehele of
gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie en/of
tuinhuur te verlenen. Een besluit tot het verlenen van gehele of gedeeltelijke ontheffing van deze verplichting aan een groep leden wordt ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd. Van een groep is sprake indien het ten minste vijf leden betreft, die in soortgelijke bijzondere omstandigheden verkeren.

Artikel 12
BESTUUR
BESTUURSBEVOEGDHEDEN
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste vijf personen, die door de algemene vergadering worden benoemd.

De benoeming geschiedt uit de leden van de vereniging, welke ten minste zes maanden
lid van de vereniging zijn.
2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voor drachten, behoudens het bepaalde in lid 3. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van ten minste een/tiende gedeelte der stemmen in de
algemene vergadering. De voordracht van het bestuur wordt bij oproeping voor de
vergadering meegedeeld. Een voordracht door een zodanig aantal leden als bevoegd is
tot het uitbrengen van ten minste een/tiende gedeelte der stemmen in de algemene
vergadering moet voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden
ingediend.
3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten
minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene
vergadering.
4. Is geen voordracht opgemaakt of besluit de algemene vergadering overeen-
komstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te
ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.
5. Indien er meer bindende voordrachten zijn opgemaakt door een zodanig aantal
leden als bevoegd is tot het uitbrengen van ten minste een/tiende gedeelte der stemmen
in de algemene vergadering, wordt eerst in stemming gebracht die bindende voordracht
die door het grootste aantal leden wordt gesteund en zo vervolgens, voor zover nog open
plaatsente vervullen zijn.

Artikel 13
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP-PERIODIEK
LIDMAATSCHAP-SCHORSING
1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen
of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een
besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door
het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende isherkiesbaar.
3 Bij tussentijdse vacatures zal zo spoedig mogelijk in de ontstane vacature
worden voorzien. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt
op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.
4. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. door bedanken.

Artikel 14
BESTUURSFUNCTIES-BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR
1. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en penningmeester aan. Het kan
voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. De voorzitter wordt
rechtstreeks door en uit de algemene vergadering gekozen.
2. Bestuursvergaderingen vinden plaats:

a. zo dikwijls de voorzitter dit nodig acht;
b. op verzoek van minstens drie bestuursleden.
Bestuursbesluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.
3. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen
opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en
ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel
van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet
beslissend.
4. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

Artikel 15
BESTUURSTAAK-VERTEGENWOORDIGING
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur
bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene
vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open
plaatsen aan de orde komt.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderde-
len van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur
worden benoemd.
4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering,
bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het kopen,
vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep
worden gedaan.
5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering
voor besluiten tot:
I. het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een
bedrag of waarde van vijfduizend gulden (f.5.000,00) te boven gaande,
onverminderd het hierna onder II bepaalde;
II. a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en
geven van onroerende zaken;
b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van
gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de
vereniging verleend bankkrediet;
d. het aangaan van dadingen;
e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale
procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire

maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel
kunnen lijden;
f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen der-
den geen beroep worden gedaan.
6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en
buiten rechte vertegenwoordigd door het dagelijks bestuur.
7. Het dagelijks bestuur behartigt die zaken, die geen uitstel gedogen, alsmede die
welke het opgedragen krijgt. Het deelt zijn besluiten mede op de eerstvolgende bestuursvergadering ter bekrachtiging.

Artikel 16
DAGELIJKS BESTUUR
1. Het dagelijks bestuur bestaat uit drie leden van het bestuur, te weten:
a. de voorzitter;
b. de secretaris;
c. de penningmeester.
2. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor:
a. de voorbereidingen van vergaderingen en besluiten van het bestuur en van de
algemene vergadering;
b. de dagelijkse leiding van de werkzaamheden van de vereniging;
c. de uitvoering van besluiten van het bestuur en de algemene vergadering;
d. al hetgeen door het bestuur wordt opgedragen casu quo gedelegeerd.

Artikel 17
JAARVERSLAG-REKENING EN VERANTWOORDING
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en
verplichtingen kunnen worden gekend.
2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop
van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn met
ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van
bijzondere omstandigheden, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken
binnen de vereniging en over het gevoerde beleid en legt een balans en een
staat van baten en lasten met toelichting aan de vergadering over.
Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in
rechte bij het bestuur vorderen.
3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van
ten minste drie personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur
en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boek- houdkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar
gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en
de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der
vereniging te geven.

5. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering
worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere
commissie.
6. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2, tien jaar lang te
bewaren.

Artikel 18
ALGEMENE VERGADERING
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die
niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een
algemene vergadering -de jaarvergadering- gehouden. In de jaarvergadering komen
onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 17 met het verslag van de aldaar benoemde commissie;
b. de benoeming van de in artikel 17 genoemde commissie voor het
volgende verenigingsjaar;
c. voorziening in eventuele vacatures;
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit
wenselijk oordeelt.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig
aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der
stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op
een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven,
kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping
overeenkomstig artikel 22. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan
bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en met het
opstellen van de notulen.

Artikel 19
TOEGANG EN STEMRECHT
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging en
ereleden. Geen toegang hebben geschorste leden met dien verstande dat een geschorst lid toegang heeft tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt
behandeld. Hij heeft tevens het recht in die vergadering het woord te voeren.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de
algemene vergadering.
3. Ieder lid dat niet geschorst is, heeft een stem.
4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid doen
uitbrengen.

Artikel 20
VOORZITTERSCHAP-NOTULEN
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de
vereniging of zijn plaatsvervanger, tenzij zich de situatie voordoet als
omschreven in artikel 18 lid 4, laatste zin. Ontbreken de voorzitter en zijn
plaatsvervanger, dan treedt een der andere bestuursleden, daartoe door het
bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in
een voorzitter voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen
kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud
van de notulen of het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.
De notulen van de jaarvergadering worden aan alle leden en ereleden
toegezonden.
De notulen van andere algemene vergaderingen dan de jaarvergadering worden binnen
dertig dagen na de betreffende vergadering in het verenigingsgebouw ter inzage gelegd.

Artikel 21
BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag
van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen
besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de
juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de
meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of
schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze
nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de
algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid
heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats.
Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden
herstemmingen plaats, totdat hetzij een persoon de volstrekte meerderheid heeft
verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde
herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens
gestemd tussen de personen, op wie bij de voorgaande stemming is gestemd, evenwel
uitgezonderd de persoon, op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal
stemmen is uitgebracht.
Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan
een persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van

die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden gekozen is.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezingen van
personen, dan is het verworpen.
7. Stemmingen over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling, tenzij
de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden
zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij
ongetekende briefjes.
8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn dezen niet in een
vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen,
dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn,
kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle
aan de orde komende onderwerpen -dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot
ontbinding- ook al heeft geen oproeping plaats gehad of is deze niet op de
voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en
houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht
genomen.

Artikel 22
BIJEENROEPEN ALGEMENE VERGADERING
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping
geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in
artikel 4 of door een advertentie in een ter plaatse waar de vereniging is gevestigd, veel gelezen dagblad. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 23.

Artikel 23
STATUTENWIJZIGING
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging
woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage
leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derden van de uit-
gebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

5. De bestuurders zijn verplicht om een authentiek afschrift van de akte van
statutenwijziging neer te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en
Fabrieken voor Zuid-Limburg te Maastricht.

Artikel 24
ONTBINDING
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel
is van overeenkomstige toepassing.
2. Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het
bestuur.
3. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor -door de algemene vergadering te bepalen- zodanige doeleinden, als het meest met het doel der vereniging zullen overeenstemmen.
4. De vereffenaars zijn verplicht gedurende de tijd van vereffening tot de dag waarop
het eventueel batig saldo is aangewend conform het bepaalde in het derde lid van
dit artikel, rekening en verantwoording te doen aan een door de algemene vergadering aan te wijzen persoon of commissie.
Deze persoon of commissie is bevoegd een of meer der vereffenaars te ontslaan en door andere te vervangen.
5. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de
vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen hiervan opgaaf
aan de Kamer van Koophandel als in artikel 23 lid 5 bedoeld.

Artikel 25
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

Artikel 26
SLOTBEPALING
1. In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien neemt het bestuur een voorlopige
beslissing.
2. De beslissing zal zo spoedig mogelijk worden onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering.

De komparanten zijn mij, notaris, bekend.
De identiteit van de bij deze akte betrokken komparanten/partijen is door mij, notaris, vastgesteld aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht of van een geldig rijbewijs als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder 3e van de Wegenverkeerswet, waarvan de aard en het nummer in deze akte zijn vermeld.

WAARVAN AKTE
In minuut is verleden te Maastricht op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de komparanten hebben zij eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de komparanten en mij, notaris, ondertekend.

Goedgekeurd 16 januari 1997
Notaris Mr. L.W.S. van de Weijer