Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Goedgekeurd te Maastricht 31 maart 2023,

Een overzicht van de belangrijkste verplichtingen van de leden vindt u hier.

Artikel 1

BESTUUR

 1. Het aftreden zal als volgt geschieden:
  1. De eerste secretaris en de tweede penningmeester.
  2. De eerste penningmeester en een bestuurslid.
  3. De voorzitter, tweede secretaris en een bestuurslid.
 2. De voorzitter, 2 leden van het bestuur, 2 leden van de terreincommissie of een combinatie hiervan hebben te allen tijde het recht om tuinen te betreden voor de controle en handhaving van de orde en voorschriften.
 3. Ieder bestuurslid is gehouden binnen 3 weken na zijn aftreden, de op zijn functie betrekking hebbende bescheiden en de onder zijn berusting zijnde
  goederen van de vereniging, aan zijn opvolger over te dragen. Tevens dient hij alle gewenste inlichtingen te verschaffen betreffende nog lopende aangelegenheden.
 4. Indien het bestuur aftreedt, moet het de lopende zaken blijven behandelen
  tot er een nieuw bestuur is benoemd. Het bestuur functioneert dan als een interim-bestuur, dat zal zorgdragen voor een oproep van een algemene ledenvergadering met als agendapunt het benoemen van een nieuw bestuur.

Artikel 2

VOORZITTER

 1. De voorzitter belegt binnen drie weken een bestuursvergadering, zo dikwijls hij dit nodig acht alsmede indien drie bestuursleden een verzoek hiertoe hebben ingediend.
 2. De voorzitter is belast met de handhaving van de statuten, het huishoudelijk reglement en de uitvoering van de besluiten welke genomen zijn tijdens bestuurs- en ledenvergaderingen.
 3. De voorzitter kan alle uitgaande stukken van de vereniging, indien hij zulks wenst, medeondertekenen. Ook kan hij de werkzaamheden van de overige bestuursleden controleren.
 4. Bij ontstentenis wordt de voorzitter vervangen door de tweede voorzitter.
  Bij diens afwezigheid wordt door en uit het bestuur een persoon aangewezen.
 5. Hij is bij elke vertegenwoordiging de woordvoerder van het bestuur. Bij voorkomende gelegenheden kan hij een bestuurslid aanwijzen.

Artikel 3

EERSTE SECRETARIS

 1. De eerste secretaris voert alle correspondentie, waarvan hij afschrift houdt voor het archief van de vereniging.
 2. Van alle ingekomen stukken geeft hij kennis in de eerstvolgende bestuursvergadering en vooraf aan het dagelijks bestuur.
 3. In de algemene jaarvergadering brengt hij verslag uit van de verrichtingen van de
  vereniging over het afgelopen jaar, het aantal leden, alsmede de mutaties die zich in het afgelopen jaar hebben voorgedaan.
 4. Hij verzorgt het archief.
 5. Hij draagt er zorg voor dat de convocaties voor vergaderingen, zeven
  dagen voor de betrokken vergadering worden verzonden.
 6. Bij ontstentenis wordt hij vervangen door de tweede secretaris, bij diens
  afwezigheid wordt door en uit het bestuur een persoon aangewezen.
 7. Hij is bevoegd een persoon, geen deel uitmakende van het bestuur, aan te
  stellen als notulist(e) ter verlichting van zijn werkzaamheden. Deze benoeming vergt de goedkeuring van het bestuur.

Artikel 4

EERSTE PENNINGMEESTER

 1. De eerste penningmeester int alle gelden van de vereniging, welke verkregen worden uit contributies, tuinhuur of anderzijds.
 2. Alle ontvangsten en uitgaven dienen verantwoord te zijn door duidelijke kasbewijzen.
 3. De gelden, welke niet direct noodzakelijk zijn voor directe betalingen, dienen op een bankrekening van de vereniging geplaatst te worden.
 4. Alle betalingen door hem gedaan, zonder inachtneming van de bepalingen van de statuten en/of huishoudelijk reglement, komen te zijnen laste. Tevens komen alle tekorten, welke te wijten zijn aan zijn schuld, te zijnen laste.
 5. Hij dient de begroting in voor het komende boekjaar tijdens de algemene vergadering.
 6. Bij ontstentenis wordt hij vervangen door de tweede penningmeester. Bij diens afwezigheid wordt door en uit het bestuur een persoon aangewezen.

Artikel 5

STEMMINGEN

 1. Bij het niet stellen van tegenkandidaten is de vergadering bevoegd het bestuurslid of commissielid dat zich herkiesbaar stelt bij acclamatie als gekozen te verklaren.
 2. Bij het niet stellen van tegenkandidaten is de vergadering bevoegd het lid dat zich verkiesbaar stelt bij acclamatie als gekozen te verklaren.
 3. Bij schriftelijke stemming in een algemene vergadering, worden door de voorzitter uit de vergadering drie leden benoemd, die het stembureau vormen.
 4. Alle stembriefje moeten, op straffe van nietigheid, van een door het bestuur vast te stellen waarmerk voorzien zijn.
 5. Stembriefjes zijn niet geldig, indien:
  zij meer namen bevatten dan het aantal personen, dat gekozen moet worden;
  b. zij andere namen bevatten dan die van de kandidaten, waarvoor de stemming wordt gehouden;
  c. zij een aanduiding bevatten over personen, die de stem hebben uitgebracht;
  d. zij de kandidaat niet duidelijk aanwijzen;
  e. zij niet voorzien zijn van een waarmerk, dat door het bestuur is vastgesteld.
  Het stembureau beslist over de geldigheid van een stembriefje, direct na de opening, desgewenst de voorzitter gehoord hebbende.

Artikel 6

ALGEMENE JAARVERGADERING

 1. In de algemene jaarvergadering komen tenminste de volgende punten aan de orde:
  jaarverslag van de secretaris;
  b. jaarverslag van de penningmeester;
  c. jaarverslagen van de door de vereniging benoemde commissies;
  d. vaststelling van de contributie en de tuinhuur.
 2. Voorstellen van de leden, voor behandeling in algemene jaarvergadering
  dienen uiterlijk tien dagen voor de vergadering door de secretaris ontvangen te zijn.
 3. Op de algemene jaarvergadering worden geen voorstellen behandeld, welke niet op de agenda zijn geplaatst.

Artikel 7

LIDMAATSCHAP

De aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt persoonlijk bij het dienstdoend bestuurslid tijdens de wekelijkse tuindienst op zaterdagmorgen.

Artikel 8

TOEWIJZING VAN DE TUINEN

 1. Een nieuw gewoon lid kan een indien tuinen beschikbaar een tuin kiezen uit één van de door de terreincommissie geschikt geachte tuinen. Indiener geen tuinen vrij zijn wordt in afwachting van het vrijkomen van een tuin het nieuwe lid op de wachtlijst ingeschreven in volgorde van binnenkomst.
 2. Wanneer een tuin beschikbaar komt, ontvangt het eerstvolgende lid op de lijst daarvan bericht. Bij aanvaarding van de tuin, dient het lid een door de algemene ledenvergadering hiervoor vastgesteld bedrag aan inschrijfgeld te voldoen, dat nimmer gerestitueerd zal worden. Tevens dient een borgsom van een door de algemene ledenvergadering hiervoor vastgesteld bedrag voldaan te worden, welke bij een nette oplevering van de tuin bij beëindiging zal worden gerestitueerd. De netheid van een tuin bij beëindiging, wordt vastgesteld door het bestuur. Indien de netheid van de tuin bij beëindiging te wensen overlaat, zal geen restitutie van de borgsom plaatsvinden.
 3. Geeft het nieuwe lid binnen acht dagen geen bericht dat hij, de hem aangeboden tuin wil aanvaarden, dan wordt hij geacht daarvoor geen belangstelling te hebben. Hierna komt het volgende lid op de lijst in aanmerking voor deze tuin.
 4. Leden, welke om een andere tuin verzoeken, worden eveneens op een wachtlijst geplaatst. Deze leden hebben een voorkeursrecht, indien de door hen gevraagde tuin ter beschikking komt voor uitgifte, in volgorde van inschrijving. Indien het lid daardoor meer dan 400m² zou gaan pachten moet het lid in overleg met het bestuur een ander stuk grond afstaan. Het bestuur is bevoegd om hiervan af te wijken.

Artikel 9

OVERDRACHT TUINEN

 1. Wenst een lid zijn of haar lidmaatschap te beëindigen, dan dient dit schriftelijk te geschieden aan de secretaris van de vereniging of door opzeggen ‘s zaterdags tussen 11.00 uur en 12.00 uur bij het bestuur in het verenigingsgebouw en schriftelijke vastlegging in het rapportenboek.
 2. Het eigenmachtig overdragen van een tuin of een gedeelte daarvan, aan derden, is niet toegestaan

Artikel 10

BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP

 1. Bij het overlijden van het lid, gaan alle rechten en plichten betreffende het perceel, met uitzondering van het gemeenschappelijk werk in het jaar van overlijden, over op de rechtmatige erfgenamen. Indien zij hiervan afzien wordt het perceel beschikbaar voor toewijzing aan een lid.
 2. Bij beëindiging van de tuinhuur of het lidmaatschap door het lid, of bij royement of ontzetting uit de vereniging door het bestuur moeten uiterlijk binnen 8 dagen, de aan het lid in eigendom toebehorende goederen, door het lid verwijderd zijn van de tuin. Zijn zij na deze periode niet verwijderd, komen zij in eigendom van de vereniging. Het bestuur is bevoegd eenmaal deze termijn te verlengen op verzoek van het desbetreffende lid en indien het bestuur dit wenselijk acht.
 3. Leden die zich misdragen, de vereniging benadelen, de statuten of huishoudelijk reglement overtreden, in strijd handelen met wettig genomen besluiten of op andere wijze het belang van de vereniging schaden, kan het lidmaatschap worden ontnomen, door opzegging namens de vereniging of ontzetting.
 4. Indien er sprake is van een opzegging of ontzetting zoals bedoeld in lid 3 volgt er geen restitutie van al reeds betaalde contributie en pacht. Kosten van waarschuwingsbrieven en opzegbrief zullen op het lid worden verhaald eventueel met een afrekening van de opruimwerkzaamheden en de reeds genoten maanden in het geval van niet betaling.
 5. Indien een lid wordt geroyeerd of het lidmaatschap wordt opgezegd is dit gekoppeld aan een terreinverbod voor onbepaalde tijd. Bij overtreding van dat verbod zal aangifte van huisvredebreuk worden gedaan.

Artikel 11

VERENIGINGSWERK

 1. De leden zijn verplicht aan het gemeenschappelijk werk tot onderhoud, verbetering of verfraaiing van het tuincomplex, onder leiding van het bestuur c.q. terreincommissie deel te nemen. Dag en uur van dit gemeenschappelijk werk worden door het bestuur c.q. de
  terreincommissie bepaald.
 2. Bericht van verhindering kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden, binnen drie dagen na dagtekening van de oproep, aan de afzender van de oproep van bestuur- of terreincommissieleden. De leden kunnen daarbij het verzoek doen op een door hen, in overleg met de terreincommissie te bepalen dag en uur het werk te mogen verrichten. Het bestuur en/of terreincommissie zal/zullen schriftelijk of mondeling aan de betrokken lid opgave doen van de werkzaamheden, welke door hem dienen te worden verricht.
 3. Het bestuur is bevoegd vrijstelling van het gemeenschappelijk werk te verlenen, aan die leden die zich uit anderen hoofde voor de vereniging verdienstelijk maken.
 4. Indien op het uur van aanvang van het gemeenschappelijk werk, het werk zodanig is, dat werken in de open lucht niet mogelijk is, worden de werkzaamheden uitgesteld tot de volgende week. Deze uitgestelde werkzaamheden vinden plaats op dezelfde dag en hetzelfde uur, een nieuwe oproep wordt in dit geval niet verzonden.
 5. Door de leden wordt maximaal negen uur per jaar gemeenschappelijk werk verricht. Waarbij minimaal twee derde van deze uren verricht worden in de eerste acht maanden van het verenigingsjaar. Per keer zal de tijdsduur van het gemeenschappelijk werk minimaal negentig minuten bedragen.
 6. Als in een verenigingsjaar niet volledig is voldaan aan het aantal uren genoemd in lid 5, dan worden deze niet gewerkte uren, overgeheveld naar het daaropvolgende verenigingsjaar. Deze uren welke overgeheveld zijn, dienen in de eerste zes maanden van het nieuwe verenigingsjaar te worden ingehaald. Indien het lid niet binnen 6 maanden de achterstallige uren heeft ingehaald zal hij of zij gesommeerd worden dit binnen 1 maand alsnog te doen, anders volgt ontzetting uit het lidmaatschap door het bestuur.
 7. Leden die een bepaalde functie vervullen binnen de vereniging zijn vrijgesteld van gemeenschappelijk werk. Indien zij deze functie neerleggen c.q. beëindigen, behoeven zij in het lopende verenigingsjaar geen gemeenschappelijk werk te verrichten.
 8. Indien een lid dat opgeroepen is tot verenigingswerk niet komt en zich niet afmeldt, wordt er de éénmaal gewaarschuwd. Bij iedere volgende keer dat er niet afgemeld wordt, dient hij of zij één uur werk ten behoeve van de vereniging te doen. Deze moet voldaan worden in dezelfde periode als de reguliere uren van dat lopende jaar.
 9. Leden die in een verenigingsjaar de leeftijd van 80 jaar bereiken zijn vrijgesteld van verplicht verenigingswerk.

Artikel 12

ADRESWIJZIGING

Adreswijzigingen moeten door de leden schriftelijk of via mail en met vermelding van het oude en het nieuwe adres met eventueel telefoonnummer aan het secretariaat worden bekendgemaakt.

Artikel 13

BETALINGEN

 1. De verschuldigde contributie en tuinhuur moeten eenmaal per jaar voor één januari aan de penningmeester van de vereniging of aan zijn vervanger worden voldaan. Door het bestuur zal tijdig schriftelijk medegedeeld worden, hoe de betalingen kunnen geschieden. Van de betalingen wordt aantekening gehouden op een betalingslijst. Het bestuur is gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen bij diegenen, die aan de oproep tot betaling, niet of niet tijdig gevolg hebben gegeven.
 2. Indien na 2 aanmaningen nog steeds niet betaald is en het lid niet om een regeling heeft verzocht zal ontzetting uit het lidmaatschap door het bestuur geschieden. Hiermee vervalt niet de verplichting tot betaling.
 3. Het bedrag aan administratiekosten wordt vastgesteld door de ledenvergadering.

Artikel 14

KASCOMMISSIE

 1. De commissie bestaat tenminste uit drie leden en twee reserveleden.
 2. De leden hebben ten hoogste drie jaar zitting en treden af, volgens een door het bestuur op te maken rooster.
 3. Een aftredend lid is niet herkiesbaar in hetzelfde verenigingsjaar.
 4. Zij controleren minimaal een maal per jaar de financiële bescheiden van de penningmeester.

Artikel 15

INKOOPCOMMISSIE

 1. De inkoopcommissie bestaat uit tenminste twee leden. De benoeming in en de ontheffing uit deze commissie geschiedt op voordracht van het bestuur, door de algemene vergadering. Het bestuur is bevoegd om in een tussentijdse vacature te voorzien.
 2. Door het bestuur kan een gedelegeerde aan de commissie worden toegevoegd.
 3. De commissie verricht haar werkzaamheden in opdracht en onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Voor aankopen dient de inkoopcommissie toestemming te vragen aan het dagelijks bestuur.
 4. De taak van de commissie bestaat uit de inkoop van tuinbenodigdheden, goederen voor de vereniging en uit de verkoop van tuinbenodigdheden aan de leden.
 5. Verkoop van tuinbenodigdheden aan de leden geschiedt tegen contante betaling.

Artikel 16

TERREINCOMMISSIE

 1. De terreincommissie bestaat tenminste uit drie leden. De benoeming in en de ontheffing uit deze commissie geschiedt op voordracht van het bestuur, door de algemene vergadering. Het bestuur is bevoegd om in een tussentijdse vacature te voorzien.
 2. De commissieleden hebben ten hoogste drie jaren zitting en treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster.
 3. Door het bestuur kan een gedelegeerde aan de commissie worden toegevoegd.
 4. De commissie verricht haar werkzaamheden in opdracht en onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
 5. De taak van de commissie bestaat uit:
  controle, of de tuinen en paden, voldoen aan de voorschriften en besluiten van de vereniging;
  b. het houden van toezicht op de plaatsing en onderhoud van bouwwerken en afscheidingen op de tuinen;
  c. het houden van toezicht op het onderhoud van verenigingsmaterialen en verenigingsgebouwen;
  d. het geven van technische en praktische voorlichting aan de leden;
  e. het leiding geven aan het gemeenschappelijk werk.
 6. De terreincommissie brengt over haar verrichtingen verslag uit aan het bestuur en aan de algemene ledenvergadering.

Artikel 17

COMPOSTERING

 1. De werkzaamheden op de compostplaats worden beheerd door een groep leden in het kader van verenigingswerk en worden ondersteund door een projectbeheerder die rapporteert aan het bestuur.
 2. De beheerders dragen zorg voor een goede aanvoer en verwerking van het tuinafval, tevens dragen zij zorg voor de uitgifte van compost.
 3. De wijze van uitgifte wordt door het bestuur bepaald, tevens zijn zij bevoegd om een prijs vast te stellen indien het nodig mocht blijken de kosten te dekken.
 4. De aanwijzingen van de dienstdoende beheerder(s) dienen te allen tijde opgevolgd te worden.
 5. Indien men na 1 waarschuwing binnen 1 jaar nogmaals tegen dezelfde aanwijzing in handelt wordt het lid de toegang tot de compostering ontzegd voor 3 maanden. Iedere overtreding van iedere compostering plaats aanwijzing daarna resulteert in een toegang ontzegging van 1 jaar.
 6. Heeft een lid een ontzegging en is die desondanks in de compostering volgt royement.
 7. De aanvoer van tuinafval is alleen toegestaan op die dagen en uren welke van tevoren zijn vastgesteld, c.q. bekend gemaakt via het informatiebord.
 8. Aangevoerd tuinafval dient ontdaan te zijn van aarde en mag geen kunststoffen, stenen, glas, metalen en hout bevatten.
 9. Het loof van aardappelen, tomaten en asperges of delen hiervan, wordt niet geaccepteerd. Deze regel is ook van toepassing voor keukenafval en tuinafval van elders.
 10. Aangevoerd tuinafval mag niet dikker zijn dan 2 cm doorsnede en ten hoogste 40 cm. lang.

Artikel 18

BEROEPSPROCEDURE

 1. Een klacht dient schriftelijk binnen een maand, nadat het bestreden bestuursbesluit aan het lid is bekend gemaakt, voorzien van een schriftelijke onderbouwing van de klacht, bij het bestuur te worden ingediend. Dit kan schriftelijk of via email.
 2. Het bestuur moet, indien zij van mening is dat de klacht ongegrond is, binnen 2 weken na ontvangst deze klacht, tezamen met een zienswijze vanuit het bestuur, bekendmaken aan de leden. Het bestuur mag eenmaal de termijn verlengen met maximaal 2 weken, mits zij de vertraging motiveert.
 3. Indien na bekendmaking één tiende van de leden binnen 2 weken aangeeft hierover een algemene vergadering te willen uitroepen, zal het bestuur binnen 6 weken na bekendmaking een algemene vergadering uitroepen.
 4. Het desbetreffende lid en het bestuur kunnen op deze vergadering hun standpunten (laten) uitleggen. Waarna de algemene vergadering beslist. De algemene vergadering kan het besluit in stand laten, vernietigen of een eigen besluit nemen.
 5. De algemene vergadering mag alleen een uitspraak doen over het handelen van het bestuur in verhouding met het huishoudelijk reglement.
 6. Het bestuursbesluit wordt geschorst vanaf moment binnenkomen klacht tot 2 weken na uitspraak algemeen vergadering.
 7. Alle beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.
 8. Tegen de uitspraak van de algemene vergadering is geen beroep mogelijk.

Artikel 19

VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN

De leden zijn verplicht:

 1. Voor een behoorlijk onderhoud van hun tuin zorg te dragen.
 2. Vóór 15 april te zijn begonnen met schoon en onkruidvrij maken van de tuin. Onder onkruid wordt verstaan, alles wat spontaan groeit, zonder dat het is gezaaid of geplant.
 3. De paden, welke aan de tuin grenzen, over een afstand van minimaal zestig centimeter vanaf hun tuin schoon en vrij van onkruid te houden. Gezamenlijke paden dienen tot de helft onkruid- en plantvrij te blijven.
 4. De mest- en compostopslag aan het oog te onttrekken.
 5. Om het tuinnummerbord schoon en duidelijk zichtbar te houden.
 6. De toegangspoort tot het complex, altijd achter zich te sluiten. Op zaterdagmorgen dient de poort van elf tot en met twaalf uur geopend te zijn.
 7. Om motorvoertuigen alleen te parkeren in de aangegeven parkeervakken.
 8. Om het materiaal en/of gereedschappen, die men in bruikleen heeft van de vereniging, na gebruik schoon in te leveren. Het is niet toegestaan om materiaal en/of gereedschappen van de vereniging buiten het tuincomplex te brengen, zonder toestemming van de terreincommissie of het bestuur.
 9. Ieder lid dat na 1 januari 2021 lid is geworden dient vanaf het pad aan de korte zijde minimaal 1 meter, aan bloeiende sierplanten aan te planten ter ondersteuning van de bijenstand. Leden die voor deze datum lid zijn geworden proberen dit zoveel mogelijk te doen en gebruiken minimaal 5% van de gepachte grond voor de aanplant van bloeiende sierplanten. Indien een lid niet voldoet aan de minimaal 5%, moet deze zich aan de regel houden die geldt voor leden die lid zijn geworden na 1 januari 2021.
 10. Indien een lid niet aan de verplichting voldoet zoals beschreven in dit artikel wordt hij hiervan op de hoogte gesteld via het door het lid gekozen communicatiekanaal en wordt 2 weken gegeven om aan de verplichting te voldoen. Na deze twee weken volgt een laatste waarschuwing waarin 1 week de tijd wordt gegeven om aan de verplichting te voldoen. Indien dan nog niet aan de verplichting is voldaan volgt ontzetting uit het lidmaatschap.
 11. Indien een lid voor de 3e keer binnen 5 jaar eenzelfde overtreding van dit artikel pleegt kan ontzetting uit het lidmaatschap volgen.
 12. Indien een lid voor de 5e keer binnen 5 jaar een overtreding van dit artikel pleegt kan ontzetting uit het lidmaatschap volgen.

Artikel 20

VERBODSBEPALINGEN

Het is de leden verboden:

 1. Handel of bedrijf uit te oefenen op het tuincomplex, of de tuin voor commerciële doeleinden te gebruiken. Bij vermoeden van commercieel gebruik, kan het lidmaatschap worden opgezegd.
 2. Als afscheiding of op plaatsen waar zij anderen kunnen hinderen, hagen of anderszins afrastering te plaatsen, welke hoger zijn dan vijfenzeventig centimeter, ligusterhagen zijn als afscheiding van tuinen niet toegestaan.
 3. Binnen 2 meter van de buren bomen, struiken, planten en plantensteunen hoger dan 1,50m te plaatsen.
 4. Om op het tuincomplex te collecteren, artikelen te verkopen of bijdragen te vragen, zonder toestemming van het bestuur.
 5. Plakkaten of drukwerk aan te brengen of te verspreiden, zonder goedkeuring van het bestuur.
 6. Langs de gemeenschappelijke paden greppels te graven, de paden te versperren of te verontreinigen.
 7. Open vuur op hun tuin te maken of afval te verbranden.
 8. Afrasteringen te verbreken, middenpaden te verleggen of te beschadigen en grenspalen te beschadigen of te verplaatsen.
 9. Om verpakkingen of overschotten van verdelgingsmiddelen, bestrijdings- middelen en ander chemisch afval, dat niet meer gebruikt wordt op de tuin aanwezig te hebben.
 10. Op de tuin levend vee, duiven, pluimvee of pelsdieren te houden.
 11. Loslopende huisdieren op het terrein te hebben of het vuil van deze dieren op de eigen tuin, of buiten de eigen tuin te laten liggen.
 12. Vliegers op te laten of andere hinderlijke spelen uit te voeren.
 13. Fietsen, bromfietsen, scooters of motorrijwielen te plaatsen buiten de daarvoor aangewezen vakken.
 14. Propaganda te maken voor politieke, kerkelijke- of andere instellingen.
 15. Andere dan nationale-, stedelijke- of eigen verenigingsvlaggen op de tuin uit te hangen.
 16. Op de gemeenschappelijke paden zand, grind of mest te storten en/of metselspecie daarop aan te maken.
 17. De gehuurde tuin als opslagplaats te gebruiken.
 18. Te rijden met auto’s, motoren, rijwielen en rijwielen met hulpmotor, anders dan over de rondweg. Uitgezonderd hiervan zijn voertuigen ten algemene dienste en scootmobielen.
 19. Het verenigingsgebouw of lokalen te gebruiken, anders dan door het bestuur is bepaald.
 20. De maximumsnelheid van vijf kilometer per uur te overschrijden.
 21. Iets op de tuin te hebben, dat hoger is dan een meter en vijftig centimeter. Uitgezonderd hiervan zijn planten, steunen voor planten, bomen, struiken, gewassen of andere door het bestuur geaccordeerde zaken.
 22. Om zich tussen zonsondergang en zonsopgang op de tuin te bevinden. (Zonsondergang valt op het gelijke tijdstip als het ontsteken van de open- bare straatverlichting).
 23. Om de watervoorziening op het tuincomplex, anders te gebruiken, dan voor het water geven van gewassen of het vullen van de watertonnen op de tuin.
 24. Sproeien of de vaten op de eigen tuin rechtstreeks vullen met de tuinslang vanaf de gemeenschappelijke aftappunten. Uitgezonderd hiervan zijn de vijver en de algemene bloembakken.
 25. Om meer dan één kruiwagen van de vereniging op hun tuin in gebruik te hebben.
 26. Om de bodem van de gehuurde tuin te verontreinigen door meststoffen, chemicaliën, e.d…
 27. Door wind aangedreven molentjes en vogelverschrikkers dienen van dien aard te zijn dat zij geen (geluids)overlast bezorgen.
 28. Plastic zakken en lege blikjes alsmede (gekleurde afzetlinten te gebruiken als vogel(dier)verschrikker.
 29. Om zonder toestemming van het bestuur bomen te rooien op het tuincomplex.
 30. Om middels een radio of muziekinstrument geluid te maken op het complex.
 31. Andere kleuren zeil of bodemdoek te gebruiken dan de kleuren, zwart, groen of blauw.
 32. Alle land- en waterplanten die voorkomen op de unielijst te planten. Deze lijst is te vinden op https://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten/unielijst-invasieve-exoten.
 33. Indien niet anders vermeldt, wordt een lid zodra het één van de leden in dit artikel overtreedt hiervan op de hoogte gesteld via het door het lid gekozen communicatiekanaal en wordt 2 weken gegeven om de overtreding te beëindigen. Is de overtreding na die twee weken nog niet beëindigd volgt een laatste waarschuwing met een termijn van 1 week. Indien de overtreding dan nog steeds plaatsvindt volgt ontzetting uit het lidmaatschap.
 34. Indien een lid voor de 2e keer binnen 5 jaar een gelijksoortige overtreding van dit artikel herhaalt kan ontzetting uit het lidmaatschap volgen.
 35. Indien een lid voor de 4e keer binnen 5 jaar een overtreding van dit artikel pleegt kan ontzetting uit het lidmaatschap volgen.

Artikel 21

TEN STRENGSTE VERBODEN.

Het is leden ten strengste verboden om:

 1. Ongevraagd of zonder toestemming een tuin te betreden die niet aan het desbetreffende lid toebehoort.
 2. Zowel binnen als buiten de tuinen of het complex vuilnis of afval te deponeren.
 3. Geweld te gebruiken tegen een ander lid van de vereniging. Overtreding van dit artikel leidt tot ontzetting uit het lidmaatschap.
 4. Dreigementen te uiten aan terreincommissieleden, bestuursleden en overige leden. Overtreding van dit lid kan tot directe ontzetting uit het lidmaatschap leiden.
 5. Diefstal te plegen. Overtreding van dit artikel leidt tot ontzetting uit het lidmaatschap.
 6. Indien niet anders vermeldt, wordt een lid zodra het één van de leden in dit artikel overtreedt hiervan op de hoogte gesteld via het door het lid gekozen communicatiekanaal en wordt 1 week gegeven om de overtreding te beëindigen. Is de overtreding na die week nog niet beëindigd volgt een laatste waarschuwing met een termijn van 1 week. Indien de overtreding dan nog steeds plaatsvindt volgt ontzetting uit het lidmaatschap.
 7. Indien dit artikel voor de tweede maal door een lid wordt overtreden, volgt automatisch ontzetting uit het lidmaatschap.

Artikel 22

AARDAPPELEN

 1. Aardappelen dienen gepoot te worden in het vastgestelde vak voor dat jaar. Bij verkeerd poten dienen ze direct verwijderd of verplaatst te worden.
 2. Coloradokevers moeten worden bestreden op een door het bestuur goedgekeurde manier.
 3. Indien er aardappelziekte wordt geconstateerd moeten alle aardappelen op het perceel direct geruimd worden.
 4. Indien een lid ondanks de waarschuwing niet binnen 7 dagen actie onderneemt om de aardappelen te verwijderen, verplaatsen of te behandelen tegen coloradokever zal de terreincommissie de aardappelen verwijderen. Eventuele kosten komen voor rekening van het lid.

Artikel 23

STOKBONEN EN BONENSTAKEN

 1. Stokbonen en bonenstaken hoger dan 1,50 meter dienen op 2 meter van de buren te worden geplaatst.
 2. Bonenstaken dienen vóór 1 november van het kalenderjaar verwijderd te worden.
 3. Indien een lid ondanks de waarschuwing niet binnen 7 dagen actie onderneemt om de verkeerd geplaatste stokbonen of bonenstaken te verwijderen zal de terreincommissie deze verwijderen. Eventuele kosten komen voor rekening van het lid.

Artikel 24

BOMEN

 1. Bomen moeten altijd worden aangevraagd.
 2. Bomen mogen niet hoger zijn dan 2,5 meter.
 3. Er mogen geen bomen geplaatst worden binnen 2 meter van de buren.
 4. Het bestuur is bevoegd niet aangevraagde bomen te legaliseren als ze verder aan de regels voldoen.
 5. Indien een lid ondanks de waarschuwing niet binnen 7 dagen actie onderneemt om de verkeerd geplaatste boom te verwijderen of om de boom te snoeien zal de terreincommissie de boom verwijderen. Eventuele kosten komen voor rekening van het lid.

Artikel 25

BIJEN

 1. Er mogen maximaal 4 bijenkasten per lid zijn.
 2. Bijen mogen alleen op de buitenste randen.
 3. Bijenkasten mogen alleen met toestemming van het bestuur worden geplaatst.
 4. Per bijenkast dient er 15m² aan bloemenweide te worden aangeplant of ingezaaid en onderhouden aan de voorkant van de tuin.
 5. Indien overlast is het bestuur bevoegd haar toestemming in te trekken.

Artikel 26

BROEIKASSEN, KWEEKKASSEN EN OVERIGE BOUWWERKEN

 1. Voor broeikassen, kweekkassen en overige bouwwerken dient er toestemming bij het bestuur te worden gevraagd. Hierbij dient men een bouwplan te overleggen. Dit plan bevat minimaal de volgende gegevens:
  a) De afmetingen.
  b) Welke materialen gebruikt worden.
  c) Indien een nieuwe kas, foto van deze kas.
  d) Plaats waar die geplaatst wordt in de tuin.
  e) Op welke wijze de wateropvang wordt gebouwd.
 2. Een kweekkas mag maximaal 15% van het tuinoppervlak in beslag nemen, met een maximum van 12m².
 3. Een kweekkas moet als dusdanig geproduceerd worden aangekocht of moet gebouwd worden volgens een door het bestuur vastgestelde tekening en met door het bestuur goedgekeurd materiaal. Het materiaal dat gebruikt wordt om te bouwen dient natuurlijk, onbehandeld en duurzaam te zijn.
 4. Het zeil van tunnels die als kweekkas gebruikt worden, moet tussen 1 december en 1 maart verwijderd worden. Het frame van deze kassen dient goed verankerd te zijn in de grond en de bekleding dient in goede staat te verkeren.
 5. Een pergola mag maximaal 15% van het tuinoppervlak in beslag nemen, met een maximum van 12m². Het is niet toegestaan om de bovenzijde van deze pergola te bedekken met glas, kunststoffen, netten of andere materialen.
 6. Een overkappingen ten behoeve van wateropvang mag maximaal 15% van het tuinoppervlak in beslag nemen, met een maximum van 12m². De dakbedekking moet van een licht-doorlatend materiaal zijn. De overkapping dient aan alle kanten open te blijven.
 7. Voor tunnels en andere overkappingen geldt er een maximale hoogte van 150 centimeter.
 8. Maximaal 15 procent van de tuin, met een maximum van 12m² mag overkapt zijn. Dit is inclusief de uniforme kweekkas, kelderhuisjes en daken van planten.
 9. Voor iedere vierkante meter die een lid overkapt dient hij zorg te dragen voor een reële wateropvang van 100 liter. Indien hieraan niet wordt voldaan dient het teveel aan overkapping te worden verwijderd.
 10. Alle broeikassen, kweekkassen en overige bouwwerken die na 25 juni 2021 worden gebouwd dienen op de achterste helft van het perceel en minimaal 1 meter van de perceelgrens te zijn geplaatst.
 11. Bouwvallige en/of slecht gebouwde broeikassen, kweekkassen en overige bouwwerken dienen op last van het bestuur te worden verwijderd of hersteld volgens de aanwijzingen van de terreincommissie indien ze verder aan de regels voldoet.
 12. Indien een lid ondanks de waarschuwing niet binnen 7 dagen actie onderneemt om iets aan de bouwvallige staat te doen zal de terreincommissie het bouwwerk verwijderen. Eventuele kosten komen voor rekening van het lid.
 13. Dit artikel, met uitzondering van de leden 4, 7, 9, 10, 11 en 12, is niet van toepassing op alle bouwwerken zoals genoemd in lid 1 die gebouwd zijn voor 24 juni 2022.

Artikel 27

COMMUNICATIE

 1. Alle communicatie tussen vereniging en leden gaat via mail.
 2. Indien leden geen mailadres hebben of geen gebruik maken van mail, dienen zij een toeslag te betalen om de kosten hiervan te dekken. Deze toeslag wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

Artikel 28

JUBILARISSEN

Bij een 25, 40, en 50-jarig lidmaatschap van de vereniging zal door de vereniging een cadeau aan de jubilaris worden aangeboden.

Artikel 29

KINDEREN OP HET TUINCOMPLEX

 1. Kinderen beneden de leeftijd van 14 jaar en zonder geleide, kunnen van de tuin of het tuincomplex verwijderd worden.
 2. Kinderen beneden de tien jaar en onder geleide, hebben alleen toegang tot de eigen tuin van het lid. Het is niet toegestaan, dat zij zich zonder geleide op het tuincomplex bevinden.
 3. De gedragingen van het kind worden aan het lid toegerekend.

Artikel 30

INTRODUCTIE

 1. Het is leden toegestaan, om tegelijk maximaal 2 volwassen niet-leden toegang tot het tuincomplex te verlenen, als introducé(es).
 2. Huisgenoten van het lid, worden niet als introducé(es) aangemerkt en hebben toegang tot het tuincomplex.
 3. Introducé(es) dienen altijd onder begeleiding van een lid te zijn.
 4. Het lid is altijd verantwoordelijk voor het gedrag van zijn introducé(es) en huisgenoten.

Artikel 31

DONATEURS

 1. Donateurs zijn die mensen, die de vereniging jaarlijks steunen met een minimaal bedrag gelijk aan de contributie van de leden.
 2. Donateurs kunnen het complex bezoeken binnen de geldende toegangstijden.
 3. Donateurs kunnen geen invloed uitoefenen op het beleid van de vereniging. Zij hebben derhalve geen stemrecht en geen toegang tot de (algemene) ledenvergaderingen en/of bestuursvergaderingen.
 4. Het staat donateurs vrij om activiteiten van de vereniging te bezoeken, zoals bijvoorbeeld de nieuwjaarsreceptie, jubilea etc.

Artikel 32

ALGEMENE BEPALINGEN

 1. De leden worden geacht op de door hun gehuurde grond aanwezige goederen in volle eigendom te hebben, welke overigens strekken tot onderpand van de huurovereenkomst of uit het lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen.
 2. Voor het verbouwen van alleen aardappelen worden geen tuinen beschikbaar gesteld.
  Ook zullen geen tuinen beschikbaar worden gesteld voor het beplanten met bomen.
 3. De leden zijn verplicht de statuten en de reglementen van de vereniging alsmede de besluiten van het bestuur en de algemene vergadering, stipt op te volgen.
 4. De huur van de tuin wordt aangegaan voor de tijd van een verenigingsjaar, lopende van een januari tot en met eenendertig december en wordt steeds stilzwijgend verlengd met een jaar.
 5. Ieder lid heeft de vrije beschikking over de gehuurde grond, met inachtneming van de beperkingen in de statuten en/of huishoudelijk reglement, doch is verplicht de tuin van aanvang af in goede toestand te brengen en geregeld te onderhouden.
 6. In gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Zij dienen deze beslissing zo snel mogelijk te publiceren en aan de eerstvolgende algemene ledenvergadering voor te leggen voor opneming in dit huishoudelijk reglement. Indien zij dit nalaten vervalt de regel.
 7. Op het tuincomplex is de wegenverkeerswet en de wegenverkeersregels van toepassing.
 8. Dit reglement gaat boven alle eerdere reglementen en bestuurlijke maatregelen.
 9. Het bestuur is bevoegd af te wijken van dit reglement in het belang van de vereniging. Dit dient wel gemotiveerd aan de leden bekend te worden gemaakt.